İçeriğe git

Genel muhasibin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Vakfın mali ve muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek, kesin hesap ve bilançosunu (şubeler dâhil) yapmak, üyelik ve personel işlerinin mali bütçesini yürütmek ve yönetmek.
b) Mali yazışma ve işlemleri Genel Başkanın onayı alınmak suretiyle belirlenecek bir Vakıf  Yönetim Kurulu  üyesiyle birlikte imzalamak.
c) Mali konularla ilgili defterlerin düzenle tutulmasını, aidatların muntazaman toplanmasını, aidat ve sair gelirlerle ilgili kayıtların sistematik bir biçimde Şube hesapları ile beraber yürütülmesini ve takibini, sarfiyatın bütçe çerçevesinde yapılmasını ve tasarrufunu sağlamak.
d) Vakfın mali konularda gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gelişmeyi engelleyen hususları Vakıf Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde Vakıf Mütevelli Heyeti
ne bildirmek, mevcut kaynakları değerlendirmek ve yeni kaynaklar araştırmak.
© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön