İçeriğe git

Vakıf Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır

a)  Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararları almak,
b)  Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanan bütçeyi uygulamak,
c)  Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve Mütevelli Heyeti
nin onayına sunmak,
d)  Her çeşit menkul, gayrimenkul, makina teçhizat alınmasına karar vermek, alımlarda satın alma komisyonu görevi yapmak,
e)  Başkan tarafından yapılan atamaları onaylamak,
f)  Vakfı yargı organları, idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil edecek yetkiliyi seçmek,
g)  Her faaliyet yılı sonunda, vakfın yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve Denetim Kuruluna sunmak,
h)  Usulüne uygun karar, muhasebe demirbaş eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak,
ı)  Vakıf bütçesinden yapılacak yardımların, hibe ya da kredi şeklinde olacağına karar vermek, yardım ve kredi esaslarını çıkarılacak yönetmelik ve yönergelerle düzenlemek,
i)  Düzenlenecek sosyal etkinliklere üyelerin üstün moral düzeyinde görev yapmalarını temine çalışmak,     
k)  Vakfa gelir sağlayacak her türlü teşebbüsü karara bağlamak,
l)  Vakıf bünyesinde icra görevi olmayan, vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli konularda danışma kurulları oluşturmak. Danışma kurullarının çalışma biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlemek. Danışma kurulları, çalışmalarının sonuçlarını yönetim kuruluna rapor etmesini sağlamak.
m)  Vakıf Senedi, mevzuat ve yönetmelikle belirlenecek diğer görevleri yerine getirme
k.
© Copyright 2016 - Tüm Hakları Erbakan Vakfına aittir.
İçeriğe dön